INDUSTRIJE I REFERENCE

TEB Automatika je u dosadašnjem radu razvila rješenja i implementirala niz kompleksnih projekata u raznim industrijskim granama: vodopskrba i odvodnja, promet, nafta te elektroenergetika.

INDUSTRIJE

Kreiramo unikatna rješenja po zahtjevima i potrebama klijenta.

Prometna industrija

Sa više od 20 uspješno izvršenih projekata (50+ tunela i 10+ pripadajućih kontrolnih centara) koji su uključivali izradu tehničke dokumentacije, isporuku i montažu opreme, izradu i implementaciju aplikacijskog softvera sustava upravljanja i nadzora, integraciju sustava, ispitivanje i puštanje u rad, te obuku korisnika u RH i u inozemstvu, TEB Automatika ima know-how rješenje za sve izazove s kojima bi se klijent mogao susresti.

Pogledaj reference

Vodoopskrba i odvodnja

Organizacije zadužene za nadzor vodovodne mreže suočavaju se s raznim izazovima: zastarjela infrastruktura, povećani OPEX, značajni gubici iz vodoopskrbne mreže, smanjene mogućnosti CAPEX-a te strože regulatorne mjere.

Naš suvremeni sustav automatizacije vodoopskrbe i odvodnje omogućava:

 • efikasno upravljanje i nadzor (proizvodnje i distribucije),
 • optimizaciju energetske efikasnosti,
 • visoku pouzdanost i raspoloživost distribucijskog sustava koji vodom opskrbljuje korisnike 24 sata dnevno

što u konačnici vodovodu osigurava smanjenje OPEX-a uz istovremeno poboljšanje usluge svojim krajnjim korisnicima.

Pogledaj reference

Naftna industrija

Tvrtka TEB Automatika ima preko 20 godina iskustva u razvoju i implementaciji hardverskih i softverskih rješenja u sustavima za skladištenje i kontrolu istakanja nafte i naftnih derivata. Tvrka je sposobna odgovoriti na zahtjeve koje postavljaju sve stroži uvjeti i norme naftne industrije (stalno prisustvo eksplozivnih atmosfera, zahtjevi za visokopouzdanim i redundantnim sustavima, nadogradnja postojećih sustava radi implementacije norme IEC 61508-Functional Safety).

Briga za okoliš dovodi do sve većih zahtjeva za smanjenjem CO2 emisija i jedan od odgovora je proizvodnja ekološki prihvatljivijih alternativnih goriva (biodiesel). Imamo znanje i iskustvo izvođenja sustava upravljanja i nadzora koji kontrolira isporučenu mješavinu alternativnih goriva sa klasičnim fosilnim derivatima u željenom postotku.

Pogledaj reference

Elektroenergetika

Danas u doba digitalizacije praktično svi parametri mreže mogu biti mjerljivi, od općenite informacije o stanju mreže i potrošnji, do razine stanja pojedinog uređaja. Napredni sustav upravljanja i nadzora elektroenergetike dobivene informacije koristi kako bi omogućio povećanje raspoloživosti sustava opskrbe energijom, redukciju troškova i optimiranje tehnoloških procesa, naročito kod napajanja infrastrukturnih objekata i velikih industrijskih potrošača.

Pogledaj reference

REFERENCE

Sudjelovali smo na mnogim projektima u raznim industrijama. Popis referenca po industrijama možete pronaći u nastavku.

Tunel Sveti Rok – Sustav upravljanja i nadzora.

 • Opseg: Automatizacija dvocijevnog cestovnog tunela duljine 5.67km koji se temelji na distribuiranim daljinskim stanicama međusobno povezanih višestruko redundantnom komunikacijskom mrežom. Dva potpuno funkcionalna kontrolna centra koristit će se za smještaj SCADA sustava; glavni na sjevernoj strani i pričuvni na južnoj strani tunela. Nadzor i upravljanje elektroenergetskim podsustavima tunela uključuje:
   • 8 trafostanica
   • 14 UPS uređaja
   • 60 razdjelnika ventilacije, 120 ventilatora
   • 57 razdjelnika rasvjete
 • Od ostalih sustava tunela uključeni su sljedeći:
   • Sustav vatrodojave
   • Opskrba vodom (3 crpne stanice, 5 vodosprema)
   • Hidrantska mreža tunela
   • Integracija sa sustavima upravljanja prometnom signalizacijom i sustavom video nadzora, odn. video detekcije incidentnih situacija.
 • Rješenja: Upravljački PLC sustav tunela temelji se na nekoliko desetaka PLC uređaja umreženih putem redundantne Ethernet mreže. Distribuirana programska podrška omogućuje između ostalih i sljedeće funkcije sustava:
   • Nadzor, mjerenja i upravljanje SN i NN poljima u trafostanicama
   • Upravljanje rasvjetom i ventilacijom tunela u pojedinačnom, automatskom i incidentnom načinu rada
   • Optimirano upravljanje ventilacijom tunela temeljem podataka s mjernih uređaja odn. sustava detekcije incidenata u skladu s posebnim upravljačkim algoritmom
   • Automatizirane reakcije sustava na izvanredne okolnosti u skladu s podacima iz sustava za upravljanje prometom te CCTV sustava
 • Upravljanje i nadzor tunelom vrši se kroz redundantni SCADA sustav implementiran na lokacijama glavnog i pričuvnog nadzornog centra.
 • Aktivnosti: Izrada izvedbene dokumentacije, specifikacija opreme, razvoj programskih aplikacija, nabava opreme, konfiguracija i ispitivanje opreme, integracija s drugim sustavima, instalacija i puštanje u pogon, izobrazba operatera, servisna podrška.

Tunel Kamenica i Debeli brijeg (Pelješac, RH) – Sustav upravljanja i nadzora

Tunel Lusail (Doha, Katar) – Sustav upravljanja i nadzora

Tunel R6 Al Rayyan road (Doha, Katar) – Sustav upravljanja i nadzora gradskog dvocijevnog tunela specifičan je zbog zahtjeva koji su postavljeni na PLC sustav. Čak 5 redundantnih PLC-a i više desetaka običnih PLC-a umreženi su zajedno sa field opremom preko 2 redundantne ethernet mreže kako bi osigurali maksimalnu raspoloživost sustava.

Tunel Amir Kabir (Teheran, Iran) – Sustav daljinskog upravljanja i nadzora

Tunel Niayesh (Teheran, Iran) – Sustav upravljanja i nadzora gradskog dvocijevnog tunela dužine 2.5km. Zbog račvanja unutar samog tunela dolazilo je do vrtloženja zraka koje je  zahtjevalo pažljivu izradu matematičkog modela upravljanja ventilacijom. Dobiveni model korišten je pri ispitivanju rada sustava zadovoljivši sve zahtjevane parametre.

Tuneli dionice A1 (Mala Kapela, Sveti Rok, Sveti Ilija, Mali Prolog, Kobiljača, Puljani, Šubir itd.) (RH) – Sustav upravljanja i nadzora

Tuneli dionice A2 (Levačica, Đurmanec, Vidovci, Brezovica, Sv. Tri Kralja itd.) – Sustav upravljanja i nadzora

Tuneli dionice D8 (Burlica, Dombočica, Sv. Kuzam, Draga itd.) – Sustav upravljanja i nadzora

Tuneli dionice A6 (Čardak, Veliki Gložac, Rožman Brdo itd.) – Sustav upravljanja i nadzora

Ponikve voda d.o.o., (otok Krk, RH) – Dogradnja sustava upravljanja i nadzora za prihvat novih 28 crpnih stanica.

Ponikve voda d.o.o., (otok Krk, RH) – Dogradnja sustava upravljanja i nadzora za prihvat privremenog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na lokaciji Šilo.

Ponikve voda d.o.o., (otok Krk, RH) – Dogradnja sustava upravljanja i nadzora za prihvat novih hidrostanica Sv.Ivan, Grmovine.

Ponikve voda d.o.o., (otok Krk, RH) – Izgradnja video zida u nadzornom centru (Krk, RH). Rekonstrukcija nadzornog centra koja je uključivala izgradnju video zida matrice 4*2 sa 55“ monitorima za prikaz nadzornih kamera kao i SCADA sustava.

Ponikve voda d.o.o., (otok Krk, RH) – Sustav upravljanja i nadzora koji se sastoji od redundantnog SCADA sustava smještenog u nadzornom centru, redundantnog komunikacijskog sustava (optika i GSM) te PLC sustava sa više od 50 PLC-a distribuiranih po cijelom otoku Krku.

Međimurske vode d.o.o., (Međimurska županije, RH) – Sustav upravljanja i nadzora.

Janaf d.d. (Terminal Omišalj) – Sustav upravljanja i nadzora

 • Opseg: Sustav automatizacije Terminala (TAS) koji obuhvaća upravljanje i nadzor procesom dopreme, skladištenja, otpreme i poslovnih transakcija na terminalu naftnih derivata kapaciteta skladišta od 60000 m3 i dnevnog prometa od 3000 m3.
 • Rješenja: Izgradnja i/ili rekonstrukcija sustava upravljanja i nadzora postrojenja koji obuhvaća:
  • Redundantni SCADA sustav (5000 točaka)
  • Distribuirani PLC sustav (6 lokacija)
  • Sustav otpreme derivata (redundantni poslužitelj baze podataka, aplikacije za prihvat, provedbu i dokumentiranje naloga za otpremu proizvoda, kontrolnici punjenja, otpremne crpke).
  • Svjetlovodnu komunikacijsku mrežu.
 • Sustav omogućuje nadzor i upravljanje dopreme derivata, stanja skladišta, verifikacije redoslijeda ulaska vozila, potpuno automatiziranog punjenja autocisterni uz injektiranje aditiva u skladu s korisnički određenom recepturom što uključuje i sve prateće dokumente uz otpremu.
 • Za svakog korisnika Terminala formiraju se odgovarajuća izvješća o trenutnom i dnevnom prometu koja su korisnicima dostupna putem sigurne Internet veze.
 • Aktivnosti: Izrada izvedbene dokumentacije, specifikacija opreme, razvoj specifičnih aplikacija za potrebe korisnika, nabava opreme, konfiguracija i ispitivanje opreme, instalacija i puštanje u pogon, integracija s postojećim sustavima/aplikacijama (npr SAAB/Rosemount TankMaster mjerenja razina u spremnicima) izobrazba operatera, servisna podrška.

Janaf d.d. (Terminal Omišalj) – Zamjena računala protoka DanLoad 6000 sa računalima DanLoad 8000 na sustavu istakanja derivata autopunilišta.

Janaf d.d. (Terminal Omišalj) – Zamjena dotrajalih postojećih upravljačkih PLC uređaja sa visokopouzdanim redundantnim PLC uređajima.

Janaf d.d. (Terminal Omišalj) – Dogradnja sustava upravljanja i nadzora za aditiviranje goriva i implementiranje aditivatora Honeywell Fusion4.

Janaf d.d. (trasa Sisak – Virje, Sisak – Sotin) – Zamjena ethernet prespojnika procesne TK mreže i nadogradnja kapaciteta na Terminalu Virje, Terminalu Slavonski Brod, Terminalu Sisak i mjernoj stanici Sotin.

Janaf d.d. (Terminal Omišalj) – Dogradnja sustava upravljanja i nadzora za kontrolu rada sigurnosnih rasteretnih ventila na postrojenju derivata.

Janaf d.d. (Terminal Omišalj) – Rekonstrukcija računalnog sustava derivata i uspostava IT centra sustava derivata.

Janaf d.d. (Terminal Omišalj) – Dogradnja sustava upravljanja i nadzora. Proširenje sustava detekcije zapunjenosti cjevovoda derivata.

Janaf d.d. (Terminal Omišalj) – Dogradnja sustava upravljanja i nadzora. Izvođenje dijela elektroenergetskih, elektroinstrumentacijskih i radova vatrodojave na izgradnji spremnika derivata A-1607

Janaf d.d. (Terminal Omišalj) – Nadogradnja postojećeg sustava TAS autopunilišta.

Janaf d.d. (Terminal Omišalj) – Dogradnja sustava upravljanja i nadzora. Dodavanje istakanja komponente biodieselskog goriva, ukapljivanje para naftnih derivata nastalih pri istakanju i mjerenja zapunjenosti cjevovoda.

Janaf d.d. (Terminal Omišalj) – Dogradnja sustava upravljanja i nadzora. Izvođenje sustava mjerenja zapunjenosti cjevovoda na sustavu derivata.

Dionice autocesta – Upravljanje i nadzor cestovnim trafostanicama u sklopu Sustava upravljanja i nadzora autocesta

TS 20/6kV Dobra (2x8MVA) – Sustav upravljanja i nadzora

Tvornica duhana Zagreb 8 MVA – Sustav upravljanja i nadzora SN i NN

NAŠ PARTNER U PODRUČJU AUTOMATIZACIJE

KONTAKTIRAJTE NAS

Želite čuti više o našim rješenjima i uslugama? Javite nam se i vrlo rado ćemo vam dati više informacija.

Hvala Vam na poruci. Poruka je uspješno poslana!
Dogodila se pogreška prilikom slanja poruke. Molim pokušajte ponovno kasnije.